Środowisko pracy

Grupa Norcospectra zapewni bezpieczne i zdrowe warunki pracy, aby zapobiec urazom lub chorobom związanym z pracą. Celem jest bezpieczna i zdrowa działalność biznesowa, w której ryzyko jest wyeliminowane, a ryzyko dla środowiska pracy jest ograniczone. Grupa Norcospectra uważa, że ​​jej pracownicy są głównym zasobem. Przyciąganie, angażowanie i rozwijanie pracowników jest kluczowym czynnikiem dla biznesu. Celem Grupy Norcospectra jest bycie odpowiedzialnym pracodawcą, który przyciąga i zatrzymuje pracowników.

Rozwój umiejętności i możliwości kariery

Motywacja, satysfakcja z pracy, zaangażowanie i uczestnictwo to kluczowe czynniki umożliwiające pracownikom Grupy rozwój w grupie; są również ważnymi elementami zdolności grupy do dalszego rozwoju.

Ogólnie

Praca w środowisku pracy obejmuje systematyczną analizę, badania i oceny ryzyka, a także środki i działania następcze.

O ile to możliwe, praca musi być wykonywana konsekwentnie w całej Grupie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w całej grupie i priorytetyzacją dobrej komunikacji. Praca musi być prowadzona prewencyjnie wraz z pracownikami i ich przedstawicielami we wszystkich obszarach, z naciskiem na zagrożenia i bezpieczne zachowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zdrowie i bezpieczeństwo w przypadku zmian.

Grupa Norcospectra ustanowi wymagania dla dostawców i wymagać od nich przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących środowiska pracy.

Bezpieczeństwo

Grupa Norcospectra stworzy bezpieczne miejsce pracy. Sprzęt bezpieczeństwa musi być zawsze na swoim miejscu. W przypadku wszystkich czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy muszą istnieć procedury opisujące, co należy zrobić, jak to zrobić, kiedy to zrobić i kto bierze udział. Wypadki, incydenty i obserwacje ryzyka muszą być zgłaszane, analizowane i skutkować działaniami naprawczymi. Celem Grupy jest zapobieganie wypadkom w miejscu pracy.

Grupa Norcospectra zidentyfikuje zagrożenia w możliwych sytuacjach związanych z pożarem, emisjami chemicznymi, awariami maszyn i zasilania, aw takich sytuacjach opracuje plany ewakuacji i działania w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia.

Zdrowie

Psychologiczne i społeczne środowisko pracy jest równie ważne jak fizyczne środowisko pracy. Grupa Norcospectra musi kłaść nacisk na dobre przywództwo i właściwą uwagę w rozwiązywaniu tych problemów. Środowisko pracy musi być dostosowane do różnych sytuacji pracowników, o ile jest to praktycznie możliwe. Należy podkreślić znaczenie partycypacji i wpływu pracowników na ich pracę, w tym jasnych informacji o zadaniach, odpowiednich oczekiwaniach, obowiązkach i zakresie działań.

W przypadku wszystkich operacji muszą obowiązywać procedury określania ryzyka złego stanu zdrowia, zastraszania i molestowania. Dyskryminacja, obraźliwe traktowanie, nękanie, znęcanie się i groźby nie są akceptowane w Grupie Norcospectra. Pracownicy muszą czuć się komfortowo, bezpiecznie i szanowani w swoim miejscu pracy.

Grupa Norcospectra będzie działać zapobiegawczo, aby zmniejszyć potrzebę zwolnień chorobowych i rehabilitacji. Pracownicy, którzy jednak ulegli wypadkowi lub zachorowali, muszą przejść rehabilitację zawodową, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Podczas przetwarzania informacji o przystosowaniu do pracy i rehabilitacji należy przestrzegać zasad poufności zgodnie z przepisami dotyczącymi środowiska pracy, co oznacza, że ​​informacje o sytuacji osobistej danej osoby należy traktować jako informacje poufne.

Odpowiedzialność

Pracownicy Grupy Norcospectra przyczyniają się do tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy zarówno u siebie, jak iu swoich współpracowników, działając bezpiecznie i postępując zgodnie z instrukcjami i procedurami oraz zgłaszając występujące zagrożenia i incydenty. Oczekuje się, że każdy pracownik, jeśli ma to zastosowanie, będzie uczestniczył w proponowanej rehabilitacji.

Dyrektor generalny ponosi ogólną odpowiedzialność za kwestie związane ze środowiskiem pracy i należy ją przekazać w jednym lub kilku etapach. Delegacja i dalsza delegacja wymagają formy pisemnej.