Affärsetik

Genom Norcospectra- koncernens uppförandekod har alla anställda ett tydligt regelverk för affärsetik. Uppförandekoden från vilken viktiga delar listas nedan har kommunicerats till gruppens leverantörer i form av en koncerngemensam leverantörspolicy. Enligt uppförandekoden har Norcospectra- koncernen nolltolerans gentemot alla former av kickbacks, mutor och korruption.

Mänskliga rättigheter

Norcospectra stöder och respekterar internationellt utropade mänskliga rättigheter och strävar efter att säkerställa att vi inte är delaktiga i brott mot dessa

Frihet av association

Som lokala eller relevanta lagar tillåter är alla anställda fritt att bilda, gå med eller inte gå med i fackföreningar och har rätt till kollektiva förhandlingar när de är anställda hos Norcospectra.

Tvångsarbete och obligatoriskt arbete

Ingen form av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete tolereras av Norcospectra och alla anställda har rätt att lämna sin anställning enligt kontrakt eller lokala lagar.

Barnarbete

Vi är inte delaktiga i någon form av barnarbete eller andra former av exploatering av barnet. Ingen är anställd under fullbordad grundskola eller under 15 år och ingen under 18 år är anställd för farligt arbete inom Norcospectra.

Arbetsplats

Norcospectra ska tillhandahålla en arbetsmiljö som är hälsosam, säker och i enlighet med gällande lokala lagar för alla anställda. Norcospectra gör allt för att betala rättvisa löner och ersättningar i enlighet med gällande normer på de platser där koncernen har verksamhet.

Diskriminering

Mångfald bland Norcospectra-anställda är ett positivt attribut och Norcospectra erbjuder alla individer lika möjligheter (dvs. personlig utveckling, vidareutbildning, lönenivå). Ingen oavsett etnicitet, färg, kön, sexuell läggning, nationalitet, föräldrastatus, civilstånd, graviditet, religion, politisk åsikt, etnisk bakgrund, socialt ursprung, social status, ålder, fackligt medlemskap eller funktionshinder får diskrimineras. Trakasserier i form av fysiskt eller psykiskt övergrepp är starkt förbjudet inom Norcospectra, liksom alla typer av hot eller andra hot. Anställda i Norcospectra har ett gemensamt ansvar för att detta ska uppnås

Läkemedel

Att förhindra missbruk av droger (inklusive alkohol) berör oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en hög säkerhetsnivå för verksamheten och en god och säker arbetsmiljö. Vi strävar efter en säker arbetsplats utan droger och att alla anställda med drogrelaterade problem vågar söka hjälp. Ingen får påverkas av droger på jobbet.

Inköp av sexuella tjänster och barnpornografi

Köp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är olagligt baserat på lagstiftning i flera länder, inklusive Sverige, och kan stödja människohandel, vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Anställda i Norcospectra på uppdrag och affärsresor, även internationellt, förväntas respektera denna hållning. Detta gäller oavsett land och både under och efter arbetstid

Anti-korruption

Norcospectras rykte om ärlighet, integritet och ansvar måste upprätthållas och alla former av mutor, utpressning eller korruption i någon form tolereras inte. Norcospectra arbetar aktivt för att se till att detta inte sker inom koncernen. Termen korruption avser missbruk av en förtroendeposition för egen eller företagets vinst, till exempel genom att använda mutor. Det är förbjudet att erbjuda, lova eller ge, samt begära, acceptera ett löfte om eller få mutor. Muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka en annan person, som en del av deras anställning eller skyldigheter, att visa givaren felaktig tjänst. Norcospectras anställda får inte erbjuda, ge, ta emot eller begära gåvor, tjänster, underhållning eller andra belöningar som:

  • Kränker accepterad affärspraxis.
  • Har ett orimligt värde. (inte över motsvarande 45 €)
  • Består av pengar, värdepapper, kontantlån eller andra typer av personliga betalningar i form av rabatter, provisioner, bonusar eller avgifter.
  • Består av rena fritids- eller semesterresor.
  • Kränker befintliga lagar.
  • Andra belöningar som på grund av deras värde eller andra relevanta omständigheter vanligtvis sannolikt på ett felaktigt sätt påverkar mottagaren vid utövandet av sina yrkesuppgifter eller på annat sätt riskerar att genera företaget eller den anställde om de blir allmänna kunskaper.

Detta hindrar inte anställda i Norcospectra från att ta emot eller erbjuda reklamgåvor som är utformade för att behålla och främja goda affärsrelationer med kunder och andra affärspartners. Detta under förutsättning att sådana gåvor är blygsamma, öppet accepterade och erbjudna och på annat sätt överensstämmer med denna uppförandekod. Ledningen för respektive dotterbolag ansvarar för att utarbeta lämpliga riktlinjer och rutiner för anställda om representation och gåvor.

Konsumentintressen

När vi handlar med kunder och slutkonsumenter agerar Norcospectra enligt rättvisa affärs-, marknadsförings- och reklam principer. Norcospectra ser också till att alla tillhandahållna varor och tjänster uppfyller överenskomna och juridiska standarder.

Konkurrens

Norcospectra bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och avstår från att ingå olagliga konkurrensbegränsande avtal.

Exportkontroll

Norcospectra ska följa alla tillämpliga regler för exportkontroll, inklusive att inte agera i strid med, eller med personer som är inblandade i ekonomiska sanktioner.