Effektiv verksamhet

Norcospectra- koncernenens mål är att hjälpa hela värdekedjan att uppnå förbättrad effektivitet genom ansvarsfulla val av leverantörer, råvaror, produktionsprocesser och transporter. Under många år har Norcospectra-koncernen haft en seriös inställning till miljö- och socialt ansvar och strävar efter att bibebålla en långsiktigt hållbar verksamhet.

Hållbarhetskrav för leverantörer

Att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan är viktigt för Norcospectra- koncernen. Projekt börjar ofta med att se till att leverantörerna bedriver sin verksamhet i enlighet med Norcospectra-koncernens hållbarhetskrav.

Energieffektiv produktion

För en producent som Norcospectra är det viktigt att både minska energiförbrukningen totalt sett och att öka andelen förnybar energi som används. Aktivt arbete inom dessa områden bedrivs ur både miljö- och kostnadseffektivitetsperspektiv. Koncernens produktionsanläggningar uppdateras löpande med moderna system för att minska energiförbrukningen och öka effektiviteten.

Transport

En betydande del av koncernens indirekta utsläpp härrör från transport till och från produktionsanläggningar. Norcospectra- koncernen arbetar aktivt för att minska utsläppen samtidigt som man säkerställer effektiva transporter, och transportalternativ ses både ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Norcospectras lokala närvaro och närhet till dess produktionsanläggningar minskar godstransporter och kostnader för våra kunder. Möjligheten att köpa och producera lokalt och minimera godsets miljöpåverkan är en viktig faktor i kontraktsförhandlingar med våra kunder.