Arbetsmiljö

Norcospectra- koncernen skall erbjuda säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterad skada eller sjukdom. Målet är säker och hälsosam affärsverksamhet där risker elimineras och arbetsmiljörisker minskas. Norcospectra- koncernen anser att dess anställda är den främsta tillgången. Att attrahera, involvera och utveckla medarbetarna är en avgörande faktor för verksamheten. Norcospectra- koncernens mål är att vara en ansvarsfull arbetsgivare som lockar och behåller anställda.

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter

Motivation, arbetstillfredsställelse, engagemang och delaktighet är centrala faktorer för att koncernens medarbetare ska kunna utvecklas inom gruppen; de är också viktiga inslag i koncernens förmåga att fortsätta växa.

Allmänt

Arbetsmiljöarbetet ska omfatta systematisk analys, undersökningar och riskbedömningar samt åtgärder och uppföljning.

Arbetet ska så långt som möjligt hanteras konsekvent i hela koncernen med koncernövergripande regler och prioritering av god kommunikation. Arbetet ska bedrivas förebyggande tillsammans med medarbetarna och deras representanter inom alla områden med fokus på risker och säkert beteende. Särskild uppmärksamhet måste ägnas hälsa och säkerhet vid förändringar.

Norcospectra- koncernen skall ställa krav på leverantörer och kräva att de följer de lokala arbetsmiljöreglerna.

Säkerhet

Norcospectra- koncernen skall skapa en säker arbetsplats. Säkerhetsutrustning skall alltid finnas på plats. För all verksamhet som involverar hälso- och säkerhetsarbete skall det finnas procedurer som beskriver vad man skall göra, hur man gör det, när man ska göra det och vem som deltar. Olyckor, incidenter och riskobservationer måste rapporteras, analyseras och resultera i korrigerande åtgärder. Koncernens mål är att inga olyckor på arbetsplatsen skall inträffa.

Norcospectra- koncernen skall identifiera risker i möjliga situationer avseende brand, kemikalieutsläpp, maskin- och strömavbrott och för dessa situationer upprätta evakuerings- och handlingsplaner för att minimera risken för skador.

Hälsa

Den psykologiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Norcospectra- koncernen skall betona bra ledarskap och rätt uppmärksamhet i hanteringen av dessa frågor. Arbetsmiljön måste anpassas till de olika omständigheterna hos anställda så långt det är praktiskt möjligt. Vikten av deltagande och inflytande för anställda i deras arbete måste betonas, inklusive tydlig information om arbetsuppgifter, relevanta förväntningar, ansvar och handlingsutrymme.

Förfaranden för kartläggning av risk för ohälsa, mobbning och trakasserier måste finnas för alla operationer. Diskriminering, kränkande behandling, trakasserier, övergrepp och hot accepteras inte i Norcospectra- koncernen. Anställda måste kunna känna sig bekväma, säkra och respekterade på sin arbetsplats.

Norcospectra- koncernen skall arbeta förebyggande för att minska behovet av sjukfrånvaro och rehabilitering. Anställda som dock skadas i en olycka eller blir sjuka ska få arbetsrelaterad rehabilitering i syfte att återvända till arbetet så snart som möjligt. Vid hantering av information om arbetsanpassning och rehabilitering måste regler om sekretess enligt arbetsmiljölagstiftningen följas, vilket innebär att information om en persons personliga förhållanden ska behandlas som konfidentiell information.

Ansvar

Norcospectra- koncernens medarbetare skall bidra till sina egna och sina kollegers hälsosamma och säkra arbetsmiljö genom att agera säkert och följa instruktionerna och procedurerna och för att rapportera risker och incidenter som inträffar. Varje anställd förväntas, om tillämpligt, delta i föreslagen rehabilitering.

CEO har ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor och detta skall delegeras i ett eller flera steg. Delegation och ytterligare delegering ska regleras skriftligt.